Bäny muk käke Pial acï thɛɛr ke thök de kë ye cɔl COVIDSafe looi. COVIDSafe app acïï beerë luɔ̈ɔ̈i bïnë kɔc cï yök bɛɛr yaa loop cök. Yïn thiëcku ba COVIDSafe app nyaai në telepundu yic.

Löŋ de athiaan de juɔɔp de COVIDSafe


Kuen löŋ de athiaan në thook cie thoŋ de Diŋliith.
Kuen löŋ de athiaan thɛɛr

Yeeŋö yee thök de thɛɛr ke COVIDSafe lueel?

Bäny muk käke Pial acï thɛɛr ke thök de kë ye cɔl COVIDSafe looi cït mɛn cïnë COVIDSafe app cinë ye beer kɔɔr bï tuaany de COVID-19 gël wɛ̈lɛ̈/ka bï tekpiny de tuaany gël. Amana de yee kënë aye lueel, naadɛ̈ ke Department of Health and Aged Care (yen Akutnhom, kee yenë Raan/Akutnhom Muk Kä ye Tɔ̈ɔ̈u, adhil kä kɔ̈k ke COVIDSafe app cïï beer kuɔ̈ɔ̈tiic wɛ̈lɛ̈/ka bï kä tɔ̈u në COVIDSafe app yic cïï beer guɔ̈tbei. Raan/Akutnhom Muk Kä ye Tɔ̈ɔ̈u adhil wël beerë ke tääu në National COVIDSafe Data Store yic cïï beer gam/puɔ̈l.

Akutnhom yenë kee mukthuul në lööŋ ke athiaan mɛn cïke riɛ̈u tɔ̈u në abak de 94P deLöŋ de Athiaan 1988 (Privacy Act 1988) (yen Löŋ) cök.

Yen Akutnhom alui ëmɛnë bï käke COVIDSafe app kedhie cuɔth wei në National COVIDSafe Data Store yic. Yekënë anɔŋic wël ke gän de rin kedhie, IDs ke kɔc tɔ̈u luui yeen, wël yee keek bɛ̈i kee pɛ̈c ku nambaa ke cɔ̈t tɔ̈u në National COVIDSafe Data Store yic. Acïn wëlke COVIDSafe app bï döŋ.

COVIDSafe app acïï beer tɔ̈u ba lööm ku ka kɔɔr ba cuɔth wei yen COVIDSafe app në telepundu yic. Yekënë abi wël ke COVIDSafe app kedhie cuɔth wei në telepundu yic.

Naa kɔɔr kuɔɔny dɛ̈t wɛ̈lɛ̈/ka bï yïïn dɔk në cuth de COVIDSafe app, cɔl support@covidsafe.gov.au.

Në Löŋ cök, lööŋ kony COVIDSafe abï ŋot ke beerë looi në nïn kaa 90 yiic të cïnë Bäny de Käke Pial ye lueel, në këde lëk yic, thök de thɛɛr ke COVIDSafe COVIDSafe.gov.au abïnë lööŋ mac yeen nyaai ke thiääk kenë ye kë kɔɔr kënë.

Yeeŋö bï rɔt looi kenë wëlkië?

Yen Akutnhom alui ëmɛnë bï käke COVIDSafe app kedhie cuɔth wei në National COVIDSafe Data Store yic. Yïn cïï kɔɔr ba cuth de käku thiëëc bïke coth.

Cït mɛn bïnë käke COVIDSafe app kedhie coth, ke thiɛ̈c de raan yetök bï käŋ coth acïï bï bɛɛr looi wɛ̈lɛ̈/ka acïï bï looi. Naa ca thiɛ̈c dac gam bï käku cuɔth wei, ë ka bï looi kenë cuth de käke COVIDSafe app kedhie.

Akutnhom anɔŋ yic tɔ̈u në löŋ cök bï käke COVIDSafe app kedhie coth tënë National COVIDSafe Data Store ëlantöŋtɛ̈i bï looi të cïnë thɛɛr ke thök de COVIDSafe tëëk/lɔ.

Yekënë anɔŋic käŋ kedhie:

  • käke gän de rin
  • wël ye röt bɛ̈i kee pɛ̈c ke yïn lui COVIDSafe cï tääu thïn në telepundu yic
  • wël në këde tɔ̈ɔ̈u de ID de kɔc luui yeen naa yï cï naŋ liɛ̈m de COVIDSafe wɛ̈lɛ̈/ka bï luui në telepundu yic
  • naadɛ̈ ke yïn cï gam wenë raan lui tëde pial cï wɛ̈t tuɔ̈c yïïn bï yïïn puɔ̈l ba kä kuun ke cɔ̈t tääu në telepundu yic
  • kä kuun ke cɔ̈t tɔ̈u në telepundu yic
  • cɔl kä kɔ̈k ke raan dɛ̈t luui COVIDSafe, yenë ye raan luui ye kënë acïnë tuaany de COVID-19 yök në ye guɔ̈p ku lɔc bï bï kɔc keen cï yök kenë yeen tääu në telepuun ken yiic, ye yic naŋ kɔc cï thiääk kenë yïïn

COVIDSafe.gov.au abï cɔ̈kpiny bï yï jiääm yee nɛn yen bïnë käke COVID app coth tënë National COVIDSafe Data Store.

Yeeŋö kɔɔr ba looi?

Nyaai ë COVIDSafe app në telepundu yic ëlantöŋtɛ̈i. Yekënë abï wël kuun cïke tɔ̈ɔ̈u kedhie nyaai në telepundu yic.

Në kë ba kuanycök de ba COVIDSafe app coth/nyaai yedi, yïn thiëcku ba apämbaai de COVIDSafe tïŋ.

Naa ca coth/nyaai yen COVIDSafe app ëlantöŋtɛ̈i, yïn cïï kɔɔr ba dɛ̈t bɛɛr looi. Yen käke COVIDSafe app tɔ̈u në National COVIDSafe Data Store aabï keek nyaai/coth në Akutnhom.

Naa kɔɔr kuɔɔny dɛ̈t, yïn thiëcku ba support@covidsafe.gov.au cɔɔl.

Cɔl wuɔɔk

Thiɛ̈c de Athiaan de COVIDSafe ku guɛl

Cɔl wuɔɔk ba kä juëc yök në këde Athiaan de COVIDSafe wɛ̈lɛ̈/ka ba thiɛ̈c de athiaan wɛ̈lɛ̈/ka guɛl looi.

Raan Luui tëde Athiaan: privacy@health.gov.au
Telepun: 02 6289 1555
Cɔ̈t Abac: 1800 020 103

Të yenë käŋ tuɔɔc thïn:

Department of Health
MDP 62
GPO Box 9848
Canberra ACT 2601

Raan Lui tëde Athiaan abï gɛɛr de raan guel në këde thiaan luɔ̈ɔ̈i ke thiääk kenë luɔɔi de Löŋ de Athian 1988, ye yic naŋ kä ye kɔɔr ke athiaan cïke dhoŋkɔ̈ɔ̈th në Akutnhom de Maktap de Wël në Australia kɔɔr bïke thiëëc.

Në dɛ̈t, ke yïn lë ba:

Last updated:
08 August 2022