وزیر صحت پایان دوره دیتای COVIDSafe را معین کرده است. COVIDSafe app برای ردیابی تماس ها دیگر استفاده نمی شود. لطفاً COVIDSafe app را از وسیله تان حذف کنید.

پالیسی حریم خصوصی برای COVIDSafe app


پالیسی حریم خصوصی به لسان‌هایی غیر از انگلیسی را بخوانید.
پالیسی حریم خصوصی قبلی را بخوانید

پایان دوره دیتای COVIDSafe به چه معنی می باشد؟

وزیر صحت پایان دوره دیتای COVIDSafe را معین کرد چون COVIDSafe app دیگر برای جلوگیری یا کنترول شیوع COVID-19 مورد ضرورت نیست. این بدان معنی می باشد که Department of Health and Aged Care (وزارت)، منحیث مدیر ذخیره دیتا، نباید دیگر دیتای COVIDSafe app را جمع‌آوری کند یا COVIDSafe app را برای دانلود در دسترس قرار دهد. مدیر ذخیره دیتا نباید اجازه دهد معلومات بیشتری در National COVIDSafe Data Store آپلود شود.

این وزارت مسئول اطمینان از رعایت همه تعهدات حریم خصوصی بر اساس بخش 94P از قانون حریم خصوصی 1988 (قانون) (Privacy Act 1988 (the Act)) است.

این وزارت در حال حاضر در تلاش است تا همه دیتای COVIDSafe app را از National COVIDSafe Data Store حذف کند. این بشمول همه معلومات ثبت نام، هویت های کاربری شفرگذاری شده، معلومات تشخیصی وسیله و معلومات تماس است که در National COVIDSafe Data Store نگهداری می شود. کدام دیتای COVIDSafe app حفظ نخواهد شد.

COVIDSafe app دیگر برای دانلود در دسترس نیست و باید COVIDSafe app را از وسیله تان حذف کنید. با این کار همه معلومات COVIDSafe app از وسیله شما حذف خواهد شد.

اگر برای حذف COVIDSafe app به حمایت یا راهنمایی بیشتری ضرورت دارید، با support@covidsafe.gov.au تماس بگیرید.

تحت این قانون، قانونی که از COVIDSafe حمایت می کند، 90 روز پس از اعلام پایان دوره COVIDSafe توسط وزیر صحت، با سند قابل ابلاغ، لغو خواهد شد. COVIDSafe.gov.au مطابق با این الزام از کنار گذاشته خواهد شد.

در مورد معلومات من چه اتفاقی خواهد افتاد؟

این وزارت در حال حاضر در تلاش است تا همه دیتای شما را از National COVIDSafe Data Store حذف کند. شما ضرورتی به درخواست برای حذف دیتای تان ندارید.

چون همه دیتای COVIDSafe app به زودی حذف خواهند شد، دیگر نمی‌توان درخواست فردی برای حذف دیتا انجام داد یا در مورد آنها اقدام کرد. اگر شما قبلاً درخواستی برای حذف دیتای تان تسلیم کرده‌اید، برای آن درخواست با حذف همه دیتای COVIDSafe app اقدام خواهد شد.

طبق این قانون، وزارت موظف است همه دیتای COVIDSafe app را در اسرع وقت پس از پایان دوره دیتای COVIDSafe از National COVIDSafe Data Store حذف کند.

این بشمول همه موارد ذیل می شود:

  • دیتاهای ثبت نام
  • معلومات تشخیصی وسیله در موقعی که COVIDSafe روی وسیله تان نصب شده بود
  • معلومات مربوط به هویت کاربری شفرگذاری شده شما در زمانی که COVIDSafe را باز یا در وسیله تان اجرا می کردید
  • که شما موافقت کرده بودید که یک مقام صحی برای شما اس ام اس بفرستد تا شما بتوانید معلومات تماس تان را آپلود کنید
  • دیتای تماس شما در وسیله تان
  • دیتای تماس کاربر دیگر COVIDSafe، در موقعی که تست آن کاربر به COVID-19 مثبت بوده و تصمیم گرفته است معلومات تماس اش را در وسیله اش آپلود کند، که ممکن است بشمول جزئیات تماس وی با شما باشد.

COVIDSafe.gov.au تجدید معلومات خواهد شد تا به شما اطلاع دهد که چه زمانی همه دیتای COVID app از National COVIDSafe Data Store حذف شده است.

من چه کاری باید انجام دهم؟

در اسرع وقت COVIDSafe app را از وسیله تان حذف کنید. این به طور اتومات تمام معلومات ذخیره شده در وسیله شما را حذف خواهد کرد.

برای مراحل در مورد نحوه حذف COVIDSafe app، لطفاً به صفحه اصلی COVIDSafe مراجعه کنید.

وقتی که COVIDSafe app را حذف کردید، ضرورتی به انجام کدام اقدام دیگری ندارید. دیتایCOVIDSafe app که در National COVIDSafe Data Store نگهداری می‌شود، توسط وزارت حذف خواهد شد.

اگر به حمایت بیشتری ضرورت دارید، لطفاً با support@covidsafe.gov.au تماس بگیرید.

با ما تماس بگیرید

سوالات و شکایات مربوط به حریم خصوصی COVIDSafe

برای کسب معلومات بیشتر در مورد حریم خصوصی COVIDSafe یا درخواست یا شکایت حریم خصوصی با ما تماس بگیرید.

مامور حریم خصوصی: privacy@health.gov.au
تلفون: 1555 6289 02
تماس مجانی: 103 020 1800

آدرس پستی:

Department of Health
MDP 62
GPO Box 9848
Canberra ACT 2601

مامور حریم خصوصی به هرگونه شکایت فردی در مورد حریم خصوصی مطابق با مفاد قانون حریم خصوصی 1988 (Privacy Act 1988) رسیدگی خواهد کرد، که بشمول الزام به ارجاع دادن نقض حریم خصوصی به دفتر کامیشنر معلومات استرالیا برای تحقیق است.

یا می توانید:

Last updated:
2022 July 21