တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အကိတိာ်ဆၢတဲာ်လီၤ၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ကမၤကတၢၢ်ကွံာ် COVIDSafe တၢ်ထၢဖှိၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. COVIDSafe app အံၤတၢ်တသူအီၤလၢတၢ်ကလူၤကွၢ်စူၣ်တၢ်အိၣ်ဘူးထိးဘၣ်ဒီးတၢ်ဆါအဃၢ်လၢၤဘၣ် ၀ံသးစူၤထုးကွံာ် COVIDSafe app လၢနစဲးအပီးအလီအပူၤတက့ၢ်.

တၢ်အိၣ်သဒံၣ်အိၣ်သဒၢအဖီလစံၣ်လၢ COVIDSafe အလံာ်ပတံထီၣ်အဂီၢ်


ဖးဘၣ် တၢ်အိၣ်သဒံၣ်အိၣ်သဒၢအဖီလစံၣ်လၢကျိာ်လၢအတမ့ၢ်ထဲအဲးကလံးအကျိာ်န့ၣ်တက့ၢ်.
ဖးဘၣ်တၢ်အိၣ်သဒံၣ်အိၣ်သဒၢ အဖီလစံၣ်လၢညါတခါတက့ၢ်

တၢ်မၤကတၢၢ်ကွံာ် COVIDSafe တၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်အဆၢကတီၢ်စံးတၢ်န့ၣ်မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အကိတိာ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ်မၤက တၢၢ်ကွံာ် COVIDSafe အတၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်အဆၢကတီၢ် မ့ၢ်လၢ COVIDSafe app အံၤတၢ်တလိၣ်ဘၣ်အီၤလၢတၢ်ကဒီသဒၢမ့တမ့ၢ်ဖီၣ် ဂၢၢ်၀ဲဒၣ် COVID-19 အတၢ်ရၤလီၤအသးလၢၤဘၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤအခီပညီမ့ၢ်၀ဲ, Department of Health and Aged Care (၀ဲၤကျိၤ) လၢအမ့ၢ်ပှၤရဲၣ်ကျဲၤပၢဆှၢတၢ်ပာ်ကီၤတၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ် အံၤတဘၣ်ထၢဖှိၣ် COVIDSafe app အတၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်ဆူညါလၢၤဘၣ်မ့တမ့ၢ်ပာ်လီၤဃာ် COVIDSafe app လၢတၢ်ကထုးန့ၢ်အီၤအဂီၢ်ဘၣ်. ပှၤပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤတၢ်ပာ်ကီၤတၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်အံၤတဘၣ်ပျဲ၀ဲဒၣ်တၢ်ကတီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါနီတမံၤလၢ National COVIDSafe Data Store အပူၤန့ၣ်လၢၤဘၣ်.

၀ဲၤကျိၤအံၤအမူအဒါအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ကမၤလီၤတံၢ်ကယဲၢ်မ့ၢ်တၢ်အိၣ်သဒံၣ်အိၣ်သဒၢအမူအဒါတဖၣ်အတၢ်တုၤထီၣ်ထီၣ်ဘးဒ် Privacy Act 1988 (the Act) တၢ်နီၤဖးအဒ့ 94P စံး၀ဲအသိးန့ၣ်လီၤ.

၀ဲၤကျိၤအံၤအခဲအံၤမၤတၢ်လၢတၢ်ကထူးသံကွံာ်ကယဲၢ်မ့ၢ် COVIDSafe app အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ National COVIDSafe Data Store အပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤပာ်ဃုာ်ကယဲၢ်မ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢတၢ်ထၢနုာ်လီၤတဖၣ်, ပှၤသူတၢ်အက့ၢ်ပနီၣ်လၢတၢ်မၤဘံၣ်ဘၢဃာ်အီၤဒီးနီၢ်ဂံၢ်ဖျၢၣ်တဖၣ်, တၢ်ထံၣ်န့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢစဲးအပီးအလီအပူၤဒီးတၢ်ထိးဘၣ်အိၣ်ဘူးအတၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်လၢ National COVIDSafe Data Store ဟံးဃာ်အီၤန့ၣ်လီၤ. COVIDSafe app အတၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်န့ၣ်တၢ်ကဟံးန့ၢ်ဃာ်အီၤဘၣ်.

COVIDSafe app အံၤတအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ကထုးန့ၢ်အီၤလၢၤဘၣ်ဒီးနကြၢး ထူးသံကွံာ် COVIDSafe app လၢနစဲးအပီးအလီအပူၤလီၤ. တၢ်အံၤကထူးသံကွံာ်ကယဲၢ်မ့ၢ် COVIDSafe app အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢနစဲးပီးလီအပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဖဲနမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲမ့တမ့ၢ်တၢ်နဲၣ်လီၤဆူညါတမံၤလၢ်လၢ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ထူးသံကွံာ် COVIDSafe app န့ၣ်ဆဲးကျိးဘၣ် support@covidsafe.gov.au တက့ၢ်.

လၢတၢ်သိၣ်တၢ်သီတၢ်ဘျၢအဖီလာ်, သဲစးအတၢ်ဘျၢလၢတၢ်ထုးထီၣ်ပာ်လီၤဃာ်လၢတၢ်ကဆီၣ်ထွဲ COVIDSafe န့ၣ်တၢ်ကမၤဟးဂီၤကွံာ်အီၤလၢ အသီ ၉၀ အတီၢ်ပူၤဖဲတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အကိတိာ်ဘိး ဘၣ်ရၤလီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ, ခီဖျိတၢ်သူတၢ်မၤအက့ၢ်အဂီၤလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါတၢ်,ဖဲတၢ်မၤကတၢၢ်ကွံာ် COVIDSafe အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. COVIDSafe.gov.au အံၤတၢ်ကထုးကွံာ်အီၤလၢအအိၣ်လိၤလိၤဒီးတၢ်လိၣ်ဘၣ်တခါအံၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်မနုၤကကဲထီၣ်အသးဒီးယတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်န့ၣ်လဲၣ်.

ကတီၢ်အံၤ၀ဲၤကျိၤဖံးမၤတၢ်လၢတၢ်ကထူးသံကွံာ်၀ဲဒၣ်နတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤခဲလၢာ်လၢအအိၣ်လၢ National COVIDSafe Data Store အပူၤန့ၣ်လီၤ. နတလိၣ်ဃ့ထီၣ်လၢတၢ်ကထူးကွံာ်ကွံာ်နတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်.

မ့ၢ်လၢ COVIDSafe app အပူၤတၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်ဃာ်အသးတဖၣ်တယံာ်ဘၣ်ဒီးတၢ်ကထူးသံကွံာ်အီၤအဃိ, ပှၤတဂၤစုာ်စုာ်လၢအဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်အတၢ်ထူးသံကွံာ်အီၤန့ၣ်တၢ်မၤအီၤတသ့လၢၤဘၣ်မ့တမ့ၢ်တၢ်ဟံးန့ၢ်ဂ့ၢ်၀ီတသ့လၢၤဘၣ်. ဖဲနမ့ၢ်တီၣ်ထီၣ်တ့ၢ်လံတၢ်ဃ့ထီၣ်တခါလၢတၢ်ကထူးသံကွံာ်နတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤန့ၣ်, တၢ်ကမၤအီၤဃုာ်ဒီးတၢ်မၤလၢတၢ်ကထူးသံကွံာ် COVIDSafe app အတၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်တခါအံၤခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ.

၀ဲၤကျိၤအံၤအိၣ်ဒီးမူဒါလၢတၢ်သိၣ်တၢ်သီအဖီလာ်လၢတၢ်ကထူးသံကွံာ်၀ဲဒၣ် COVIDSafe app အတၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်ခဲလၢာ်လၢ National COVIDSafe Data Store အပူၤတသ့ဖဲအသ့လၢအချ့ကတၢၢ်ဖဲတၢ်မၤကတၢၢ်ကွံာ် COVIDSafe တၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်အံၤပာ်ဃုာ်တၢ်ခဲလၢာ်လၢအမ့ၢ်-

  • တၢ်ထၢနုာ်လီၤဃာ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ
  • တၢ်ထံၣ်န့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအစဲးအပီးအလီဖဲ COVIDSafe န့ၣ်တၢ်ထၢနုာ်လီၤအီၤလၢနစဲးအပီးအလီအပူၤအခါ
  • တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးနပှၤသူတၢ်အက့ၢ်ပနီၣ်လၢတၢ်ပာ်ခူသူၣ်ဃာ်အီၤဒီးနီၢ်ဂံၢ်ဖျၢၣ်ဖဲနအိၣ်ဒီး COVIDSafe န့ၣ်တၢ်အိးထီၣ်အီၤမ့တမ့ၢ်တၢ်ဒုးလဲၤဃာ်နစဲးအပီးအလီ အခါ
  • ဒီးနအၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်ဃာ်လၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အပဒိၣ်ကဆှၢန့ၢ်နၤဒီး SMS တခါဒ်သိးနကတီၣ်ထီၣ်နတၢ် ထိးဘၣ်အိၣ်ဘူးဒီးတၢ်ဆါအဃၢ်အဂ့ၢ်အကျိၤကသ့အဂီၢ်
  • နတၢ်ထိးဘၣ်အိၣ်ဘူးတၢ်ဆါအဃၢ်အဂ့ၢ်အကျိၤလၢနစဲးအပီးအလီအပူၤ
  • တၢ်ထိးဘၣ်အိၣ်ဘူးဒီးတၢ်ဆါအဃၢ်အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢအဘၣ်ထွဲဒီးပှၤအဂၤလၢအသူ COVIDSafe ဒီးပှၤသူတၢ်အံၤမၤကွၢ်အသးဒီးအိၣ်ဒီး COVID-19 အဃၢ်ဒီးဃုထၢလၢတၢ်ကတီၣ်ထီၣ်အ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်ထိးဘၣ်အိၣ်ဘူဒီးတၢ်ဆါအဃၢ်အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢအ၀ဲသ့ၣ်အစဲးအပီးအလီအပူၤ,လၢဘၣ်တဘၣ်ကပာ်ဃုာ်တၢ်ဂ့ၢ်လီၤတံၢ်လၢအမ့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်ထိးဘၣ်အိၣ်ဘူးဒီးနၤန့ၣ်လီၤ.

COVIDSafe.gov.au န့ၣ်တၢ်ကမၤသီထီၣ်က့ၤအီၤဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢခံကတၢၢ်လၢတၢ်ကတဲဘၣ်မ့ၢ် COVID app အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤန့ၣ်တၢ်ကထုးသံကွံာ်အီၤလၢ National COVIDSafe Data Store အပူၤခဲလၢာ်လၢအခါမတၤလဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်ယကလိၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်.

ထူးသံကွံာ် COVIDSafe app လၢနစဲးအပီးအလီအပူၤတသ့ဖဲအသ့လၢအဆိအချ့တက့ၢ်. တၢ်အံၤကထူးသံကွံာ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤခဲလၢာ်လၢတၢ်ပာ်ကီၤဃာ်အီၤလၢနစဲးအပီးအလီအပူၤလၢအကစၢ်ဒၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤအကျိၤအကျဲလၢမ့ၢ်တၢ်ကထူးသံကွံာ် COVIDSafe app ဒ်လဲၣ်အဂီၢ်,၀ံသးစူၤလဲၤကွၢ်ဘၣ် COVIDSafe homepage တက့ၢ်.

တဘျီဖဲနမ့ၢ်ထူးသံကွံာ်၀ဲဒၣ် COVIDSafe app, နတလိၣ်မၤတၢ်ဆူညါနီတမံၤလၢၤဘၣ်. COVIDSafe app အတၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်န့ၣ်ဘၣ်တၢ်ပာ်ဃာ်အီၤလၢ National COVIDSafe Data Store အပူၤဒီး၀ဲၤကျိၤကထူးသံကွံာ်အီၤန့ၣ်လီၤ.

ဖဲနမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဆူညါန့ၣ်,၀ံသးစူၤဆဲးကျိးဘၣ် support@covidsafe.gov.auတက့ၢ်.

ဆဲးကျိးဘၣ်ပှၤ

COVIDSafe တၢ်အိၣ်သဒံၣ်အိၣ်သဒၢအတၢ်ဃုသ့ၣ်ညါဒီး တၢ်ကဒူးကဒ့ၣ်တဖၣ်

ဆဲးကျိးဘၣ်ပှၤလၢတၢ်ကထံၣ်န့ၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃးCOVIDSafe တၢ်အိၣ်သဒံၣ်သဒၢမ့တမ့ၢ်လၢတၢ်ကမၤတၢ်အိၣ်သဒံၣ်အိၣ်သဒၢအတၢ်ဃုသ့ၣ်ညါမ့တမ့ၢ်တၢ်ကဒူးကဒ့ၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်.

တၢ်အိၣ်သဒံၣ်အိၣ်သဒၢအပဒိၣ်-privacy@health.gov.au
လီတဲစိ-02 6289 1555
လီတဲစိကိးကလီ- 1800 020 103

လံာ်ပရၢတၢးအနီၢ်ဂံၢ်-

Department of Health
MDP 62
GPO Box 9848
Canberra ACT 2601

တၢ်အိၣ်သဒံၣ်သဒၢအပဒိၣ်ကဟံးဖီၣ်မၤ၀ဲဒၣ်နီၢ်တဂၤစုာ်စုာ်အတၢ်ကဒူးကဒ့ၣ်ဘၣ်ဃးတၢ်အိၣ်သဒံၣ်သဒၢလၢအအိၣ်လိၤလိၤဒီးတၢ်ဖံးမၤတၢ်ဒီးတၢ်ဘျၢလၢတၢ်ပာ်လီၤဃာ်လၢ Privacy Act 1988အဖီလာ်, လၢအပာ်ဃုာ်တၢ်လိၣ်ဘၣ်တခါလၢတၢ်ကဆှၢဃီၤတၢ်မၤကမၣ်ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်အိၣ်သဒံၣ်သဒၢအတၢ်ဂ့ၢ်ဆူအီးစတြ့လယါတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအခီၣ်မံးရှၢၣ်လၢတၢ်ဃိထံသ့ၣ်ညါတၢ်အ၀ဲၤဒၢးအအိၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်လၢနမၤအီၤအီၤသ့ကျဲလၢအဂၤတဘိမ့ၢ်-

Last Updated:
08 August 2022