ሚኒስተር ጥዕና ነቲ ናይ COVIDSafe ናይ ሓበሬታ እዋን ከም ዘብቅዕ ወሲኑ ኣሎ። እቲ COVIDSafe app ኣድራሻ ንምርካብ ኣይጥቀምን እዩ። በጃኻ ነቲ COVIDSafe app ካብ ኤለክትሮኒካዊ መሳርሒኻ ኣእትዎ።

ናይ ምስጢር ፖሊሲ COVIDSafe ኣወዓዕላ


ነቲ ናይ ምስጢር ፖሊሲ ብእንግሊዝኛ ዘይኰነስ ብኻልእ ቋንቋታት ኣንብቦ።
ቅድሚኡ ዝነበረ ናይ ምስጢር ፖሊሲ ኣንብብ

መወዳእታ ናይ ግዜ ሓበሬታ COVIDSafe እንታይ ማለት ኢዩ?

እቲ COVIDSafe app ንዜስፋሕፍሕ ዘሎ COVID-19 ንምክልኻል ወይ ንምቍጽጻር ስለ ዘየድሊ ሚኒስተር ጥዕና እቲ COVIDSafe ዚብሃል ናይ ሓበሬታ እዋን ከም ዜብቅዕ ወሰነ። ከምዚ ኺበሃል ከሎ ክፍሊ ጥዕናን ኣረጋውያን ክንክንን (ክፍሊ) ኣመሓዳሪ ድኳን ዳታ ኸም ምዃኑ መጠን ተወሳኺ ሓበሬታ COVIDSafe ኪእክብ ወይ ነቲ COVIDSafe app ኬራግፎ የብሉን ማለት እዩ። ኣመሓዳሪ ናይ ዳታ ድኳን ዝዀነ ይኹን ተወሳኺ ሓበሬታ ናብ ሃገራዊ ድኳን COVIDSafe ክራገፍ ክፈቅድ የብሉን።

እቲ ኽፍሊ ንዅሉ ናይ ብሕትኻ ግዴታታት ኣብ ትሕቲ እቲ Privacy Act 1988 (the Act) ከም ዚፍጸም ናይ ምግባር ሓላፍነት ኣለዎ።

ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኽፍሊ ንዅሉ እቲ COVIDSafe app ካብ ሃገራዊ ድኳን ሓበሬታ ንምድምሳስ ይዓዪ ኣሎ። እዚ ኸኣ ንዅሉ እቲ ኣብ ሃገራዊ ድኳን COVIDSafe ዚርከብ ሓበሬታ ምዝገባ እተመሓላለፈ ሓበሬታ ተጠቃሚ ሓበሬታ ምርመራ ኤለክትሮኒካዊ መሳርሒታት ከምኡውን ኣድራሻታት ዜጠቓልል እዩ። ዝዀነ ይኹን ናይ COVIDSafe app ሓበሬታ ኣይክዕቀብን ኢዩ።

እቲ COVIDSafe app ከተራግፎ ስለ ዘይትኽእል ነቲ COVIDSafe app ካብ ኤለክትሮኒካዊ መሳርሒኻ ኣጥፍኦ። እዚ ኸኣ ንዅሉ እቲ ኣብ ኤለክትሮኒካዊ መሳርሒታትካ ዚርከብ ሓበሬታ ኣፕሊኬሽን ኪድምስሶ እዩ።

ነቲ COVIDSafe app ንምድምሳሱ ተወሳኺ ደገፍ ወይ መምርሒ እንተ ደሊኻ ምስ support@covidsafe.gov.au ተራኸብ

ኣብ ትሕቲ እቲ ሕጊ እቲ ን COVIDSafe ዚድግፍ ሕጊ ሚኒስተር ጥዕና ንግዜ COVIDSafe ብዜተኣማምን መሳርሒ ገይሩ ኻብ ዚእውጅ 90 መዓልቲ ጸኒሑ ኺስረዝ እዩ። COVIDSafe.gov.au ምስዚ ብቕዓት እዚ ብምስምማዕ ኪጠፍእ እዩ።

ምስ ሓበሬታይ እንታይ እዩ ዚኸውን?

ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኽፍሊ ንዅሉ ሓበሬታኻ ኻብ ሃገራዊ ድኳን ሓበሬታ COVIDSafe ኪድምስሶ ይዓዪ ኣሎ። ሓበሬታኻ ኺስረዝ ክትሓትት ኣየድልየካን እዩ።

ኵሉ እቲ ናይ COVIDSafe app ሓበሬታ ድሕሪ ሓጺር እዋን ስለ ዝድምሰስ ናይ ውልቀ - ሰብ ሕቶ ክውገድ ወይ ስጕምቲ ክውሰድ ኣይክእልን ኢዩ። ሓበሬታኻ ንምጥፋእ ድሮ ሕቶ ኣቕሪብካ እንተድኣ ዄንካ ኵሉ ናይ COVIDSafe app ሓበሬታ ብምጥፋእ ስጕምቲ ክውሰድ ኢዩ።

እቲ ኽፍሊ ኣብ ትሕቲ እቲ ሕጊ ንዅሉ እቲ COVIDSafe app ካብ ሃገራዊ ድኳን ሓበሬታ COVIDSafe ድሕሪ ምዝዛሙ ብኡንብኡ ኺድምስሶ ግዴታ ኣለዎ።

እዚ ዅሉ ዘጠቓልል ኢዩ -

  • ሓበሬታ ምዝገባ
  • COVIDSafe ኣብ ኤለክትሮኒካዊ መሳርሒኻ ኺገጣጠም ከሎ ሓበሬታ ምርመራ ኤለክትሮኒካዊ መሳርሒ
  • ብዛዕባ እቲ COVIDSafe ኣብ ኤለክትሮኒካዊ መሳርሒኻ ኽትከፍት ወይ ክትጐዓዝ ከለኻ እተመሓላለፈ መንነት ተጠቃሚኻ ዚገልጽ ሓበሬታ
  • ነቲ ኣድራሻኻ ኸተራግፎ ዜኽእለካ ኤስ. ኤስ. ኤስ
  • ኣድራሻኻ ኣብ ኤለክትሮኒካዊ መሳርሒኻ
  • እቲ ተጠቃሚ COVID-19 ኣወንታዊ ኣረኣእያ ኸም ዘለዎ ፈቲኑ ነቲ ኣድራሻኦም ኣብ ኤለክትሮኒካዊ መሳርሒኦም ኬራግፎ ዝመረጸ ኻልእ COVIDSafe ዚብሃል ተጠቃሚ ኣድራሻኡ ዚገልጽ ሓበሬታ ሒዙ ኣሎ፣ እዚ ኸኣ ብዛዕባ እቲ ምሳኻ ዘለዎም ርክብ ዚገልጽ ዝርዝር ሓበሬታ ዜጠቓልል ኪኸውን ይኽእል እዩ።

COVIDSafe.gov.au ኵሉ እቲ ናይ ኮቪድ ኣፕሊኬሽን ሓበሬታ ኻብ ሃገራዊ ድኳን COVIDSafe ምስ ተደምሰሰ ንምምኽኻር ክእረም ኢዩ።

እንታይ ክገብር ኣሎኒ?

ብእተኻእለ መጠን ቀልጢፍካ ነቲ COVIDSafe app ካብ ኤለክትሮኒካዊ መሳርሒኻ ኣውጽኦ። እዚ ኸኣ ንዅሉ እቲ ኣብ ኤለክትሮኒካዊ መሳርሒኻ ዚኽዘን ሓበሬታ ብኡንብኡ ኺድምስሶ እዩ።

ነቲ COVIDSafe app ብኸመይ ከም እትድምስሶ ዚገልጽ ስጕምትታት እንተ ደሊኻ በጃኻ ነቲ COVIDSafe ዚብሃል ገጻት ርአ።

ነቲ COVIDSafe app ሓንሳእ ምስ ሰረዝካዮ ተወሳኺ ስጕምቲ ኽትወስድ ኣየድልየካን እዩ። እቲ ኣብ ሃገራዊ ድኳን COVIDSafe app ብኽፍሊ ኺስረዝ እዩ።

ተወሳኺ ደገፍ እንተ ደሊኻ በጃኻ support@covidsafe.gov.au

ርክብታት

COVIDSafe ናይ ምስጢር ሕቶታትን ጥርዓን

ብዛዕባ ምስጢር COVIDSafe ዝያዳ ንምፍላጥ ወይ ናይ ብሕትና ጕዳይ ንምሕታት ወይ ንምጕርምራም ምሳና ተራኸብ።

ብዓል ስልጣን ውልቃዊ ጕዳያት፦ privacy@health.gov.au
ስልኪ 02 6289 1555
ነጻ ጻውዒት 1800 020 103

ኣድራሻ ጶስጣ፦

Department of Health
MDP 62
GPO Box 9848
Canberra ACT 2601

እቲ ናይ ምስጢር በዓል ስልጣን ንዝዀነ ይኹን ብዛዕባ ውልቃዊ ጕዳያት ዝቐረበ ጥርዓን ብመሰረት እቲ Privacy Act 1988 ክፈትሖ ኢዩ እዚ ድማ ንብሕታዊ ጕዳያት ዝጥሕስ ነገራት ናብ ቤት ጽሕፈት ኮሚሽነር ሓበሬታ ኣውስትራልያ ንምምሕልላፍ ዝሕግዝ ኢዩ።

ብኻልእ ኣበሃህላ ከምዚ ዝስዕብ ክትገብር ትኽእል ኢኻ-

Last updated:
08 August 2022