Bộ trưởng Bộ Y tế đã xác định thời điểm kết thúc của khoảng thời gian dữ liệu COVIDSafe. Ứng dụng COVIDSafe không còn được sử dụng để theo dõi liên hệ. Vui lòng gỡ cài đặt ứng dụng COVIDSafe khỏi thiết bị của bạn.

Chính sách Bảo mật cho Ứng dụng COVIDSafe


Đọc chính sách bảo mật bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh .
Đọc chính sách bảo mật trước đây

Sự kết thúc của chu kỳ dữ liệu COVIDSafe có nghĩa là gì?

Bộ trưởng Bộ Y tế xác định kết thúc của dữ liệu COVIDSafe khoảng thời gian vì ứng dụng COVIDSafe không còn cần thiết để ngăn chặn hoặc kiểm soát sự lây lan của COVID-19. Điều này có nghĩa là, Bộ Y tế và Chăm sóc Người cao tuổi ( Cục), với tư cách là Quản trị viên Kho dữ liệu, không được thu thập thêm Dữ liệu ứng dụng COVIDSafe hoặc cung cấp ứng dụng COVIDSafe để tải xuống. Dữ liệu Quản trị viên Cửa hàng không được cho phép tải thêm bất kỳ thông tin nào lên Kho Dữ liệu COVIDSafe Quốc gia.

Bộ chịu trách nhiệm đảm bảo tất cả các nghĩa vụ về quyền riêng tư được đáp ứng theo mục 94P của Đạo luật về quyền riêng tư năm 1988 (Đạo luật) .

Bộ hiện đang làm việc để xóa tất cả dữ liệu ứng dụng COVIDSafe khỏi Kho Dữ liệu COVIDSafe Quốc gia. Điều này bao gồm tất cả thông tin đăng ký, được mã hóa ID người dùng, thông tin chẩn đoán thiết bị và dữ liệu liên hệ được lưu giữ tại Quốc gia Kho dữ liệu COVIDSafe. Không có dữ liệu ứng dụng COVIDSafe nào sẽ được giữ lại.

Ứng dụng COVIDSafe không còn khả dụng để tải xuống và bạn nên xóa Ứng dụng COVIDSafe từ thiết bị của bạn . Thao tác này sẽ xóa tất cả thông tin ứng dụng COVIDSafe từ thiết bị của bạn.

Nếu bạn cần thêm bất kỳ hỗ trợ hoặc hướng dẫn nào về cách xóa ứng dụng COVIDSafe, liên hệ với support@covidsafe.gov.au .

Theo Đạo luật, luật hỗ trợ COVIDSafe sẽ bị bãi bỏ sau 90 ngày Bộ trưởng Bộ Y tế tuyên bố, bằng một công cụ đáng tin cậy, sự kết thúc của COVIDSafe Giai đoạn. COVIDSafe.gov.au sẽ ngừng hoạt động theo quy định này yêu cầu.

Điều gì sẽ xảy ra với thông tin của tôi?

Bộ hiện đang làm việc để xóa tất cả dữ liệu của bạn khỏi National Kho dữ liệu COVIDSafe. Bạn không cần yêu cầu xóa dữ liệu của mình.

Vì tất cả dữ liệu ứng dụng COVIDSafe sẽ sớm bị xóa, một yêu cầu riêng về dữ liệu việc xóa không còn có thể được thực hiện hoặc hoạt động. Nếu bạn đã gửi một yêu cầu để xóa dữ liệu của bạn, nó sẽ được thực hiện với việc xóa tất cả dữ liệu ứng dụng COVIDSafe.

Theo Đạo luật, Bộ có nghĩa vụ xóa tất cả dữ liệu ứng dụng COVIDSafe từ Kho dữ liệu COVIDSafe Quốc gia càng sớm càng tốt sau khi kết thúc Khoảng thời gian dữ liệu COVIDSafe.

Điều này bao gồm tất cả:

  • Dữ liệu đăng ký
  • thông tin chẩn đoán thiết bị khi COVIDSafe được cài đặt trên thiết bị của bạn
  • thông tin về ID người dùng được mã hóa của bạn khi bạn mở COVIDSafe hoặc chạy trên thiết bị của bạn
  • rằng bạn đã đồng ý để một quan chức y tế gửi cho bạn một SMS để cho phép bạn tải lên dữ liệu liên hệ của bạn
  • dữ liệu liên hệ của bạn trên thiết bị của bạn
  • dữ liệu liên hệ của một người dùng COVIDSafe khác, nơi người dùng đó đã cho kết quả dương tính lên COVID-19 và chọn tải lên dữ liệu liên hệ của họ trên thiết bị của họ, có thể bao gồm chi tiết liên hệ của họ với bạn.

COVIDSafe.gov.au sẽ được cập nhật để đưa ra lời khuyên khi tất cả dữ liệu ứng dụng COVID đã được bị xóa khỏi Kho dữ liệu COVIDSafe Quốc gia.

Tôi cần phải làm gì?

Gỡ cài đặt ứng dụng COVIDSafe khỏi thiết bị của bạn càng sớm càng tốt. Điều này sẽ tự động xóa tất cả thông tin được lưu trữ trên thiết bị của bạn.

Để biết các bước về cách xóa ứng dụng COVIDSafe, vui lòng tham khảo trang chủ COVIDSafe .

Khi bạn đã xóa ứng dụng COVIDSafe, bạn không cần thực hiện thêm hoạt động. Dữ liệu ứng dụng COVIDSafe được lưu giữ trong Cửa hàng Dữ liệu COVIDSafe Quốc gia sẽ bị Cục xóa.

Nếu bạn cần thêm bất kỳ hỗ trợ nào, vui lòng liên hệ support@covidsafe.gov.au

Liên hệ chúng tôi

Các thắc mắc và khiếu nại về Quyền riêng tư của COVIDSafe

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm về Quyền riêng tư của COVIDSafe hoặc để thực hiện một yêu cầu hoặc khiếu nại về quyền riêng tư.

Privacy Officer: privacy@health.gov.au
Phone: 02 6289 1555
Freecall: 1800 020 103

Địa chỉ bưu điện:

Department of Health
MDP 62 GPO Box 9848
Canberra ACT 2601

Nhân viên Bảo mật sẽ xử lý bất kỳ khiếu nại cá nhân nào về quyền riêng tư theo các quy định của Đạo luật về quyền riêng tư năm 1988 , trong đó có yêu cầu chuyển các hành vi vi phạm quyền riêng tư lên Văn phòng Ủy viên Thông tin Úc để điều tra.

Ngoài ra, bạn có thể:

Last updated:
08 August 2022